یک قاضی فدرال از نتایج ترامپ در پنسیلوانیا شکایت کرده استقاضی فدرال دادخواست شکایت شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جلوگیری از صدور گواهینامه نتایج انتخابات ریاست جمهوری پنسیلوانیا را ارائه داد

نظر قاضی خشک کردن درباره خاتمه پرونده می گوید که دادخواست رودی جولیانی ، وکیل ترامپ ، برای بحث در این هفته در یک شهر کوچک در پنسیلوانیا ، از نظر قانونی ناقص است و هیچ مدرکی وجود ندارد.

قاضی دادگاه منطقه ای متیو بران نوشت: “استدلال های حقوقی متقابل و اتهامات بی اساس ، بدون استناد در استیناف عملیاتی و تأیید شده توسط مدارک ، به این دادگاه ارائه شد.”


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>