کاریکاتوریست های ملی برای هفته در سیاستچرخ و فلک با کارتون

هر هفته کاریکاتوریست های سیاسی در سراسر کشور و طیف های سیاسی مهارت های جوهر رنگ خود را برای به دست آوردن آسیب پذیری ها ، الگوهای رفتاری ، ریا و دیگر سیلی های دنیای سیاست به کار می گیرند. ثمره این آثار صدها کاریکاتور است که خواننده های مختلف سیاسی را سرگرم و خشمگین می کند. در اینجا پیشنهادی برای بهترین محصول برداشت این هفته وجود دارد که تازه از تونوسفر گرفته شده است. ویرایش شده توسط مت وورکر.

از کارکنان POLITICO


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>