کاریکاتوریست های ملی برای هفته در سیاستچرخ فلک با کارتون

هر هفته کاریکاتوریست های سیاسی در سراسر کشور و طیف های سیاسی مهارت های جوهر رنگ خود را برای به دست آوردن آسیب پذیری ها ، الگوهای رفتاری ، ریا و دیگر سیلی های دنیای سیاست به کار می گیرند. ثمره این آثار صدها کاریکاتور است که خواننده های مختلف سیاسی را سرگرم و خشمگین می کند. در اینجا پیشنهادی برای بهترین محصول برداشت این هفته ارائه شده است که تازه از تونوسفر گرفته شده است. ویرایش شده توسط مت وورکر.

از کارکنان POLITICO


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>