همینطور بر شالوده مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، همین که صیغه ازدواج روان شد و زن و شوهر به عقد یکدیگر در آمدند، زن صاحب و مالک مهریه خویش میشود و می تواند هر دسته دخل و تصرفی که بخواهد، در وکیل حساس سابقه مهریه آن داشته باشد. که ولی این اتفاق، به این معنی که گزینش تعداد سکههای دوچندان طلا به جهت مهریه اغلب موجب به دردسر افتادن پسران پس از ازدواج می گردد و به همین خاطر است که اغلب توصیه می شود در هنگام ازدواج لطفاً مهم دقت به موقعیت اقتصادی خودتان، مبادرت به گزینش مهریه به جهت همسرتان نمائید تا در آتی به دردسر نیفتید، چرا که در حقیقت، شما اصلی انتخاب مهریه و وقوع عقد نکاح ملزم به پرداخت تمام وکمال آن خواهید شد. اکنون خیال کنید، پس از وقوع نکاح و قبل از آنکه نزدیکی در میان آن ها اتفاق بیفتد، زن و شوهر تصمیم به جدایی بگیرند. طی بخشنامه جدیدکه به وسیله ریاست قوه قضائیه صادر و ناظر به اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجم بسط می باشد در ابتدا به مستقر و قبل از مطرح کردن مراد خویش در دادگاه خانواده زوجه ملزم بوده خواهان پیگیری و بررسی صورتحساب زوج از روش استعلام از اداره ثبت ورقه ها و املاک باشد تا پیگیری های حتمی نسبت به بررسی موقعیت مالی زوج رخ پذیرد و آن گاه مدرک صادره مبنی بر آن به محاکم قضائی اعلام شده تا بر مبنای آن حکم صادر گردد. میانگین شاخص قیمت در سال قبل از مطالبه، تقسیم بر میانگین شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه ثبت شده در عقدنامه. به طور کلی مهریه از لحاظ روزگار اجرا به دو دسته ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می شود که در ادامه به توضیحاتی جامع و خلاصه در رابطه اهمیت آن ها خوا هیم پرداخت. دقت داشته باشید که انتخاب مهریه عندالمتعه فقط در روزگار وقوع جدایی بوده و کلیدی فوت مرد، این جور مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت. به عبارتی دیگر، پرداخت مهریه عندالاستطاعه به طور کامل براساس بضاعت و توان مالی مرد بوده و زن برای اخذ مهریه خود می بایست بتواند، توان مالی مرد را دارای ارائه اسناد و مدارک اموال وی به اثبات برساند که معمولا این فعالیت آنچنان هم آسان نیست. چرا که وکیل کارشناس در کارها مطالبه مهریه میتواند، راههای سادهتر و کوتاهتری را به جهت رسیدن به حق رسمی به شما ارائه نماید. دعاوی مهریه ( نماینده قانونی مهریه ) از جمله دعاوی هست که مالی محسوب می شود ( مالی مهم ) و به جهت به اجرا گذاشتن مهریه از روش دادگاه یا این که به اجرا گذاشتن مهریه از نحوه اجرای ثبت نیارمند ابطال تمبر مالی باشد و هم چنین طبلق ضابطه وصول بعضا از درآمدهای دولت به جهت آغاز و به جریان انداختن پرونده مهریه می بایست 3.5 % قیمت خواسته به تیتر هزینه دادرسی به صندوق دادگستری واریز شود.

ایندکسر