سولفات پتاسیم به رفع نیاز آن‌ها کمک می کند. وجود عناصری مثل پتاسیم و منیزیم سبب می شود که قند و اسید های الی در ریشه و شاخ های نورس و یک ساله درخت تاک یا این که انگور ارتقاء یابد. زمان ابیاری خاک، نمک به کاتیون های سدیم و آنیون های کلر تبدیل می شود که در صورتی که پتاسیم سولفات در آن خاک وجود داشته باشد، کاتیون های پتاسیم منجر خنثی کردن آنیونهای کلر می شود و همین باعث بالا رفتن مقاومت گیاه در برابر شوری خاک می شود. علایم کمبود پتاسیم در همین گیاه در ارتفاع مدت مشاهده می شود. در پسته کاربرد پتاسیم سیلیکات و پتاسیم سولفات ارتقاء معنیدار غلظت قندهای محلول برگ و ریشة دانهالها را باعث شد (Ranjbar et al., 2017). ارتقا محتوای قند محلول در تنش شوری در تیمار پتاسیم سولفات 5/1 % (40 درصد) بخش اعظم از سطح صفر (35 درصد) بود که بیانکنندة نقش مثبت پتاسیم در کاهش اثر سوء یون سدیم و ارتقاء مقاومت گیاه اصلی ساخت محلول سازگار قندی بود (Grattana and Grieve, 1999). مقایسة دو مقدار تیمار پتاسیم سولفات نشان اعطا کرد در همة غلظتهای شوری، میزان قند محلول در تیمار پتاسیم سولفات 5/1 % عمده از صفر بود و این افزایش اهمیت بیشترشدن شوری چشمگیرتر شد (شکل 2- B). علاوه بر این به کار گیری از محلول کود پتاس به صورت محلول پاشی سبب ساز ارتقا مقدار تحمل همین گیاه در برابر سوز‌و‌سرما می شود. علاوه بر این همین عنصر می تواند منجر تسهیل انتقال نشاسته از برگ به دانه گیاه شود. به طور کلی عنصر پتاسیم در طبیعت میوه فاکتور مهمی در عملکرد کیفی و کمی این محصولات دارااست و اثر گذاری مستقیمی بر میزان مقاومت در برابر سرما، آفت و بیماری ها و تنش ها ناشی از شوری و خشکی دارد. کمبود پتاسیم در آغاز در برگ های پایین و در صورت فقدان بیشتر در برگ های برنا و بالایی پدیدار می شود . از این رو سولفات پتاسیم هایی که دارای کلر زیر ( پایین 1 الی 5/1 ) هستند، کاملا می توانند مهم سولو پتاس ها رقابت کنند. انگور در مقایسه حساس برخی از طبیعت میوه نیاز به مقدار بیشتری پتاسیم دارد (Klein et al., 2000; Karimi et al., 2014). پتاسیم نقش مهمی در عملکرد، کیفیت میوه، تعادل و انتقال عنصرها و تحمل به تنشها در انگور دارااست (Yildirim et al., 2009; Karimi, سولفات پتاسیم یزد 2017). گزارشهای محدودی دربارة اثر پتاسیم سولفات در جواب مورفو-فیزیولوژیک انگور در تنش شوری وجود دارد. پیاز کاشته شده در مقطع اسفند تا فروردین بعد از آن از دو ماه به مرحله رویش سه برگی خویش می رسد. علائم نبود پتاسیم در گوجه فرنگی به صورت زرد شدن برگ و لبه برگ ها به خصوص در برگ های پیر خیس چشم نمایان می شود و به مرور این برگ ها از میان میروند و به دنبال آن بوته گوجه فرنگی نابود می شود. کود پتاس به عنوان منبعی سرشار از عنصر معدنی و کاتیونی پتاسیم می باشد که گیاه گوجه فرنگی نیاز بالایی به این ماده دارد. مقدار پتاسیم در خاک به جهت پرورش مطلوب این گیاه 2 الی 3 درصد می باشد. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه به کار گیری از سولفات پتاسیم به جهت گندم دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر