سلنوئید ولوهای غیر مستقیم میتوانند تنها به جهت یک جهت جریان استعمال شوند. برای ولوهای نرمال بسته (normally closed) در حالت عادی و سوای وجود هیچ نیرویی، پیستون (E) دهانه اریفیس را اساسی کمک قسمت سری میله (F) مسدود می‌کند در واقع عامل همین بسته شدن ولو، حضور یک فنر شیر برقی 2 اینچ است. شیرهای برقی دایرکت اکت به هیچ دست‌کم فشار عملیاتی یا اختلاف فشاری نیاز ندارند لذا می توان از فشار ۰ بار تا حداکثر میزان مجاز از آنها به کارگیری کرد. همانطور که در رخ فوق اجزای یک شیر برقی حیاتی کارایی مستقیم را دیدید، مسلما متوجه شدید که اصول عملکردی ساده ای دارد. با ادامه نوشته شیر برقی چیست یار باشید تا اکثر مهم این قطعه آشنا شوید. حداکثر فشار عملیاتی قابل تحمل دستگاه و مقدار جریان عبوری اساسی قطر روزنه و عرصه مغناطیسی شیر برقی ارتباط مستقیمی دارااست بنابراین از یک شیر برقی اهمیت کارایی مستقیم (دایرکت اکت) به طور معمول به جهت دبیهای نسبتا ناچیز استعمال میکنند. حداکثر فشاری که می تواند تحمل کند. در صورتی که شیر برقی پس از نصب به درستی عمل نکند، در بخش اعظم موردها این امر به راحتی اصلاح می شیر برقی سه طرفه پکیج شود. 1- شیر برقی برای مصارف مسکونی قابل کارگزاری در هر نقطه ای از ساختمان هست و نیازی نمی باشد تا به طور مداوم افراد به جهت گشوده و بسته کردن آن بروند. صرفا نکته ای که هنگام کارگزاشتن آنان می بایست دقت کرد به جهت اشاره گر روی دستگاه که نشان دهنده جریان گاز است. فهمیدن نکات فوق هنگام خرید از این جهت با است که درصورتیکه هر کدام از موردها رعایت نشوند ممکن میباشد به نقص‌ بخوریم برای مثال اگر فشار وارده به شیر برقی بیش از میزان تحملش باشد، احتمال گیر نمودن شیر در مسیر گشوده یا این که بسته شدنش وجود دارد. قبل از شیر برقی فشار را با یک شیر کاهش فشار کمتر دهید. همین دسته ولو ها اصلی نام (assisted-lift valve) نیز شناخته میشوند. یک ولو نرمال گشوده (normally open) هم دقیقا این اجزا را دارد و همین اصول عملکرد را برعکس انجام می‌دهد چراکه به صورت پیش فرض ولو باز است و جریان را عبور می دهد و با ساخت میدان مغناطیسی ولو بسته میشود. 4- از آنجا که همین شیرها به جهت جریان گاز ساختمان نیز کاربرد دارد، در مواقع زمین‌لرزه و یا این که بلایای طبیعی دیگر گاز محل ورود به رخ اتوماتیک بسته و ایمنی منزل نگهداری می شود.

ایندکسر