3. سدیم لوریل سولفات در اکثر مواد تجاری شوینده ها مثل مایع ظرفشویی و پاک کننده های صنعتی ( کارواش و کف شورها و برطرف کننده روغن) و در بیش از 90% مواد بهداشتی و پاک کننده تن و سر همچون خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون اعم از مایع و غیر مایع جهت زدودن چربی به تیتر ماده کف کننده و پاک کننده و امولسیون کننده مواد چسبنده به کار می رود و جز مواد نخستین آرایشی و دارویی است. همینطور تگزاپون را در رخ نیاز میتوان حساس تری اتانول آمین رقیقتر کرد.کاربرد تگزاپون دراکثر شوینده های تجاری نظیر مایع ظرفشوئی وپاک کنندههای صنعتی (کارواش وکف شورها و بر طرف کننده روغن) و در بیش از ۹۰ بهینه سازی سایت SEO مواد بهداشتی وپاک کننده تن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم ولوسیون چه به رخ مایع یا این که غیرمایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کف کننده و پاک کننده وامولسیون کننده مواد چسبنده بکارمی رود و جزو مواد نخستین آرایشی و داروئی محسوب می شود. همین ترکیب در عمده مواد شویندههای تجاری مانند مایع ظرفشویی و پاککنندههای صنعتی (کارواش و کف شورها و بر طرفکننده روغن) و در بیش از ۹۰٪ مواد بهداشتی و پاککننده تن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون چه به شکل مایع یا غیرمایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کفکننده و پاککننده و امولسیون کننده مواد چسبنده بکار می‌رود و جزو مواد نخستین آرایشی و داروئی است. همین روغن ها را می توان به گلیسیرین و اسیدهای چرب تقسیم کرد که یکی از از آنان اسید لوریک است. تا چه حدی با این ماده ی شیمیایی آشنایی دارید؟ این ماده چگونه است؟ آیا از طرز ی ایجاد همین ماده ی ترکیبی چیزی میدانید؟ سدیم لوریل سولفات به اختصار SLS مهم فرمول NaC12H25SO4 یا این که سدیم دودسیل سولفات SDS یا این که یا این که ماده نزدیک به آن سولفات لوریت سدیم یا سولفات لاریل اتر سدیم (سدیم لوریل اتر سولفات) Sodium Laurylether Sulfate به اختصار SLES رایجترین سولفاتهای مرحله فعال آنیونی (مواد فعال سطحی آنیونی) از پاککنندههای سنتزی حیاتی توان دوچندان و بهطور با جزییات بیشتر جزو مواد فعال سطحی (مواد فعال سطحی یا مواد مؤثر) میباشد. گهگاه وقت ها SLES یاSLS اهمیت برچسب ‘برگرفته از نارگیل’ یا این که ‘ مشتقات طبیعی نارگیل ارائه میشود ودارا بودن کد تجاری و ثبت استاندارد ملی و باوجود درستی موضوع طبیعی بودن، باعث گمراهی میگردد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت عوارض سدیم لوریل سولفات وب سایت خود باشید.

ایندکسر