«عنوان نوشته /داخل گیومه»، نام نشریه، دوره/ سال: شمارۀ صفحات مقاله. اسم کتاب، اسم ترجمه کننده یا این که مصحّح، نوبت چاپ، محل نشر: اسم ناشر. نام یک موسسه یا این که سازمان می تواند به عنوان نویسنده مقاله قید شود. 4. هیچ زمان از جداول طولانی و خسته کننده استعمال نکنید (به تیتر نمونه ، ترکیبات شیمیایی سیستم های امولسیون یا این که لیست مدل ها و فراوانی ها ). می توانید آن ها را در بخش پیوست ها ارائه دهید. مثال : نیکبخت علی رضا، صانعی اشرف السادات. پس مدام بایستی راهنمای نویسندگان که در هر ژورنال وجود دارد را اصلی اعتنا مطالعه نمایید و کلیه جزئیات آن دانلود نوشته پی دی اف را رعایت کنید. بحث: از همه این موردها ذکر شده چه سرانجام ای می توان گرفت؟ تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه بوسیله همه نویسندگان الزامی میباشد و از باز‌نگری و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند پرهیز می‌گردد (نمونه فرم در اینجا قابل دسترسی است). 3. نمادها و دیتا هایی که به راحتی قابل تشخیص هستند، به کار ببرید. 2. به اندازه مناسب به جهت محور ها اعتنا کنید. می توانید در بخش های بعدی پژوهش تان، آن ها را ذکر کنید. همچنین شرایط زد خورد منافع (conflict of interest) نویسندگان ذکر شود. ۷- استفاده از مندرجات مجله حیاتی ذکر کامل مأخذ آزاد است. ۴- مقالات مروری (مروری بی آلایش یا این که سنتی، Narrative Review – مروری سیستماتیک، Systematic Review – مروری متاآنالیز، Meta Analyze Review) از اشخاص کارآزموده علمی که حداقل ۵-۴ رفرانس از خودشان داشته باشند، پذیرفته می شود و تعداد منابع ذکر شده نباید از ۵۰ آیتم کاهش باشد. گرچه این ساختار، ساختار کلیدی است که منتشر و پیشنهاد می شود، ولی ما اکثر زمان ها ممکن می باشد هنگام تالیف از ترتیب متفاوتی هم استعمال کنیم. ۳- در اخیر متناسب اهمیت سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا این که فرایند پدیده آیتم مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه مضمون‌ تبیین شده و یا نظریه مهم برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اساسی باشند . در مطالعات کیفی، بایستی شامل اطلاعاتی واضح و کامل در باره: ۱- طراحی مطالعه و تناسب آن دارای هدف/سوال تحقیق، روزگار و مکان یا این که محفظه طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و خصوصیت های آنان ۲- طریق یا روش ورود پژوهشگر به میدان طبیعی مطالعه، توضیح تمام در مورد طریق ها و پروسه ساخت یا این که جمع آوری داده ها، نحوه و میزان اشباع یا این که اتمام توده آوری دیتا ها، تفسیر شیوه های بکار رفته در تعیین دارای ودقت دیتا ها (مقبولیت credibility ، تایید پذیری Confirmability ، قابلیت و امکان انتقال Transferability و قابلیت و امکان وابستگی Dependability ) و ملاحظات اخلاقی ۳- روش مدیریت دیتا ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در شکل استفاده)، شیوه ها تحلیل دیتا ها و تناسب آن حیاتی شیوه مطالعه . اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دانلود مقاله در گزینه یادگیری بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر