10- معرفی طومار نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و شرکت‌ کنندگان هیئت مدیره از میان افراد حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه قانونی آگهی تاسیس یا این که نهایی تغییرات آن . اسم ،نوع مسئله شرکت ،مرکز دارای و آدرس تام شرکت ،همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت انها قید شود و همچنین تمام سرمایه نقدی و در رخ وجود سرمایه غیر نقدی بایستی تقویم شود و تحویل دیتا شود . هنگامی که نام شریکی که در اسم کمپانی قید شده از شرکت برود یا این که فوت شود اسم یکی دیگر از شرکا نوشته میشود. این کمپانی تشکیل شده از دو یا یک سری نفر برای انجام کارهای تجاری درصورتی که نام بعضا از اعضا در اسم کمپانی ذکر شود ان کمپانی تضامنی هست . دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که دربردارنده تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاوجوارح هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار باشد. اظهارنامه کمپانی در دو نسخه . 7- دو نسخه شکل جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران بخشی مجمع رسیده باشد. درخواست کننده پس از تحویل مدارک مربوط به خویش ،نسخه دوم اگهی تاسیس را به واحد ارتباط ها عمومی بومی در اداره تمام ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالا نتشار تحویل و ورژن ی اولیه اگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به محل کار روز طومار قانونی جمهوری اسلامی کشور ایران جهت درج در روزنامه ی قانونی (پس از پرداخت حق الدرج که به وسیله مسئول مربوطه گزینش می کردد)تحویل می نمایند. 6- دو ورژن شکل جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . 5- دو جلد اساسنامه شرکت اساسی مسئولیت محدود و امضاء پایین تمام صفحه ها آن بوسیله همه سهامداران . 3- دو برگ تقاضا طومار شرکت اساسی مسئولیت محدود و کامل شدن آن و امضاء زیر تقاضانامه بوسیله کلیه سهامداران. یاد آوری : ورقه ها تقاضانامه و کمپانی طومار به ادله بهادار بودن تنها می بایست از محل اداره تصویب شرکت ها تهیه گردند. کمپانی ها از 2 یا تعدادی موسس ، سهیم یا صاحبان سهام اهمیت هدف هایی یگانه و مشترک تشکیل می شوند و به فعالیت های تجاری، فرهنگی و ثبت کمپانی چه میزان دوران میبرد اجتماعی می پردازند. در شرکت های سهامی عام، مسئولیت اشخاص محدود به مقدار سهام آنان خواهد بود و بیشتر شرکت های بازرگانی محسوب می شوند. ثبت نام شرکت سبب ساز همین نمی شود که فرد دیگری از اسم کالا یا خدماتی که ارائه می دهید به کار گیری نکند، نام کمپانی شما صرفا و تنها نام تشکل حقوقی میباشد که ثبت می کند و درصورتیکه می خواهید از نامی که به جهت محصولات یا سرویس ها خود به کار گیری کرده اید حفظ نمایید می بایست مبادرت به ثبت برند نمایید که همگی مسائل مربوط به تصویب برند در صفحه مربوط به آن تفسیر داده شده است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف عمده در آیتم ثبت شرکت صادرات واردات لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر