ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه همین پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC به دور اثبات می باشد. عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC دور ثابت می باشد. همین دبی را می توان به شکل یک موج سینوسی نشان داد. در اختیار گرفتن دبی پمپ تزریق ها بوسیله ارتفاع کورس رفت و بازگشت دیافراگم یا پیستون رخ می گیرد و در بعضی دیگر از پمپ تزریق ها توسط تعداد ضربه (پالس) دیافراگم در اختیار گرفتن دبی صورت میگیرد. دوزینگ پمپ و صنعت های شیمیایی: دوزینگ پمپ ها از اهمیت ترین و کاراترین پمپ هایی میباشند که در صنعت آیتم به کار گیری قرار می گیرند، که می تواند میزان مشخصی از گونه های مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. دوزینگ پمپ چطور کار میکند؟ به طور معمول در محدوده ظریف 1 لیتر بر ساعت شروع می شود وتا 15000 لیتر در ساعت ادامه می یابد.فشار کاری مهم توجه به نیاز کار از1 بار تا2000 بار متغیر است. دبی پمپ های مترینگ به رخ دستی یا اتوماتیک در محدوده مشخص شده قابل تهیه است. در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي نیز قرارمي گيرند به کار گیری كرد كه در صورت پاره شدن يكي از آن‌ها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. دوزینگ پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ نوع ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ کنند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر‌و تحول می کند، براین اساس هیچ یک از پمپ های مذکور نمی تواند به تیتر دوزینگ پمپ مورد استعمال قرار گیرد. پمپ تزریق( دوزینگ پمپ )برای انتقال حجم مشخصی از سیالات در واحد روزگار دارای دقت بالا به کار گیری می شود به همین برهان به آنها مترینگ پمپ هم گفته می شود. کاربرد دوزینگ پمپ ها – مترینگ پمپ ها • صنایع نفت گاز و پتروشیمی • صنعت های غذایی • صنعت های دارویی • صنایع شیمیایی • صنایع چوب رنگ و صفحهصنعت های نیشکر • صنعت های فولاد • صنایع کشاورزی • بقیه صنعت های صنعتی دوزینگ پمپ ها و … عمليات پمپاژ دراين دسته پمپ ها اهمیت به کارگیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار گزینه نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي اقتدار افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن کلیدی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مانند تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ حتمی مي باشد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط مهم چه جایی و طریق به کارگیری از دوزینگ پکیج چیست دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر