7-هنگام آزمون كفش اعتنا داشته باشيد كه پاشنه پاهاي شما نبايد داخل كفش بلغزد. 21- آستر و پوشش درون كفش ميبايست نرم، فاقد درز و هر مدل برآمدگي باشد. حیاتی آل علي هر كه در زمین خورد ، ور به‌زمین‌خورد . نكته اصلی اين میباشد كه پا در هنگام حركت بايد در يك وضعیت ثابتي بماند. يكي ديگر از سوال ها بسيار اساسی در گزینش كفش، پاشنهدار بودن آن میباشد كه ولی در خانمها مصداق کفش اسپرت پسرانه ترب بيشتري مي يابد. مهم شروع تابستان و گرمتر شدن هوا، انواع ديگري از كفشها موسوم به كفشهاي تابستاني يا صندل وارد بازار مي شوند. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، منجر التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، درصورتیکه قصد پياده رويهاي طولاني خیس از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر کفش اسپرت پسرانه ادیداس به کار گیری كنيد. در كفشهايي كه پشت باز هستند، هنگام حركت، يك انرژي صرف بيرون نيفتادن آنها از پا مي شود و اين كفشها باعث خستگي بي گزینه مي شوند. 16-به پا كردن كفشهاي گشاد نيز سبب ساز ميگردد تا پاها تاول بزنند و فرد از تعادل كافي زمان راه رفتن برخوردار نباشد. تكرار اين حركات منجر مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. امروزه جهت ايجاد رفاه دستگاههايي جهت واكس كفش ايجاد شدهاست كه به آن دستگاه براق كننده كفش ميگويند كه به وسيله يك يا دو برس كه به رخ عرش قرار دارند رويه و كنارههاي كفش را تميز مينمايد. همچنين نبايد پا به مدت طولانى در كفش قرار گيرد حتى كفش هايى كه خيلى راحت هستند. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. 15- عارضه ها پوشيدن كفشهاي تنگ شامل: پينه پا، ميخچه، دردهاي مفاصل، درد زانوها و پاشنه پا و خستگي زود رس ميباشد. عوارضي مثل انحراف انگشت شست پا، ميخچه، تاول و خميدگي انگشتان، دردهاي مزمن كمر ، دردهاي مفاصل ، زانو ،پاشنه پا و خستگيهاي زودرس، پيامد مستقيم به کار گیری از چنين كفشهايي است. درصد تغییر مجوز تأسیس در اشتغال مجوزهای صنعتی 13.4 درصد و پروانه بهرهبرداری از اشتغال مجوزهای صنعتی 15.7 % ارتقا را تصویب کردهاند.

ایندکسر