ترازو گيري ها به كمک دستگاهCutometerâMPA 580 صورت گرفت و تغييرات صورت داده در شاخص هاي ميزان تبخير آب از اپي درم، رطوبت لايه ي شاخي، محتواي ملانين، محتواي هموگلوبين (اريتم) و pH پوست تصویب گرديد. ضريب شکافت اثرگذار از داده هاي تجربي و اصلی به کارگیری از الگوريتم تازه توسعه يافته كرم شب تاب، تحلیل شد كه تابع هدف در اين الگوريتم، كاهش مقدار خطاي مقايسه بين مقادير تحليلي و مقادير تجربي است. اين مطالعه کلیدی هدف ارزيابي بي خطري كرم هاي ضددرماتيت و بررسي عوارض جانبي احتمالي روي داوطلبين انساني با اندازه گيري شاخص هاي بيوفيزيكي پوست به تیتر روشي غيرتهاجمي شکل پذيرفت.روش اجرا: در كارآزمايي باليني فاز I حاضر، دو مجموعه 15 نفره ي داوطلب بزرگسال و 15 داوطلب كودك تندرست جهت بررسي بي خطري سه كرم ضددرماتيت آتوپيك و تماسي انتخاب شدند. هدف اين مطالعه تعيين تاثير كرم واژينال كليندامايسين در پيشگيري از زايمان زودرس بود.مواد و نحوه ها: مطالعه حاضر يك كار آزمايي باليني هست كه بر روي 236 نفر از زنان باردار مراجعه كننده به مطب خصوصي همكار پژوهشي كه سن حاملگي بين 20-13 هفته داشتند انجام شد. تابعيت غلظت مس و سرب در بافتهاي كرم خاكي ايسنيا فتيدا از غلظت اين موادتشکیل دهنده در بستر بمراتب بيشتر از عنصر كادميم بود. هيچ رابطه معني داري بين غلظت موادسازنده روي و آهن در بستر و بافتهاي كرم خاكي مشاهده نشد. سطح و درصد بهبودي زخم در روزهاي 22 و 19 و 16 و 13 و 10 و 7 و 4 و 1 اندازه گيري شد و دوران اضطراری براي بهبودي كامل جراحت تعيين گرديد. زمستان گذراني آن به رخ لارو كامل در محل زمستان گذراني ميزبان خویش بوده و فاقد دياپوز اجباري است. مقدمه: زايمان زودرس يكي از شايع ترين علل مرگ مير پري ناتال در سراسر عالم است. بيماري گراسري اهمیت ادله مولد پلي هيدروسيس هسته اي (NPV)، بیشتر ترين آلاينده بيولوژيك و استدلال اصلي مرگ و مير كرم ابريشم مي باشد. علاوه بر پیدایش بيشتر زايمان زودرس در مجموعه شاهد سن ختم بارداري نيز پايين تر و مرگ و مير پري ناتال نيز در مجموعه شاهد به طور معني داري بيشتر از مجموعه گزینه بود.بحث و نتيجه گيري: باوجود اينكه تفاوت معني داري در ميزان پیدایش پره ترم ليبر بين دو گروه مشاهده نشد ولي ميزان بروز پره ترم ليبر در مجموعه شاهد بيشتر، سن بارداري كمتر و ميزان مرگ و مير بيشتر بود. این ميزان از غلظت به طور بالقوه، شیرخوار را در معرض آسیکلوویر تا دوز ٠.٣ میلی گرم در کیلوگرم در روز قرار می دهد. نمونه اسمير واژينال تهيه و درصورتي كه نتيجه غيرطبيعي بود فرد به طور تصادفي در يكي از دو مجموعه شاهد يا آیتم قرار مي گرفت. در طي سه سال آزمايش ميانگين درصد جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده به ترتيب 1.34 و 2.49 و كاهش عملكرد نسبت به شاهد 12.20 كيلوگرم در هكتار برآورد شد. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه کرم آبرسان رخ 21 لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر