در صورتی که بیمار آن گاه از کار تنها مقداری وزن بیش تر کند، جایی به جهت نگرانی وجود ندارد و در فرم و شکل تن تغییری تولید نمیشود. کارایی نمایید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار نگیرید، چون نور آفتاب می تواند جای زخم و برش های فعالیت را تیره کند. هنگام ارتقا وزن، سلول های چربی به میزان و حجم هزینه کار لیپوساکشن بازو ارتقاء می یابند. به طور معمول وقتی افراد به این نتیجه میرسند که حیاتی ورزش و رژیم نمیتوانند از شر چربی های بیشتر اندامشان خلاص شوند، مستأصل شده و ناچاراً به لیپوساکشن بر روی میآورند. در سرانجام آنگاه از جراحی هم زمان نقاهت لیپوماتیک کمتر از لیپوساکشن می باشد. برای کار لاغری شکم و پهلو بایستی هزینه ای دربین 18 تا 25 میلیون تومان را در نظر گرفت. اشخاصی که قصد دارند عمل جراحی ابدومینو پلاستی را انجام دهند، برای پیروزی در کار جراحی و خودداری از پیدایش هر دسته عارضه ای بایستی از نکته ها لازمه را رعایت کنند. در عوض برای بهبود موقعیت بدنتان دنبال راهحل مختلفی باشید. » لیپوماتیک به جهت چه کسانی مطلوب است؟ نتیجه ها کول اسکالپتینگ فقط پس از یک جلسه قابلمشاهده است. گهگاه لیپوساکشن تنها روش برای خلاص شدن از همین مشکلات است، سوای اینکه وزن متعددی کمتر یابد. از ۱۰ روز قبل از کار جراحی از مصرف دارو های بدون نسخه نظیر آسپرین و مسکن ها خودداری کنید. بهترین عملکرد را دارااست و لیپوماتیک برای اندام های پهناور نظیر ران، پهلو، شکم و … در ارتفاع دو روز پس از لیپوماتیک ، مقدار درد بستگی به دسته بیهوشی گزینه استفاده به جهت لیپوماتیک دارد. لیپوساکشن در اشخاصی که حساس اضافه وزن بیش از حد هستند، گزینه ی مناسبی نیست. همین روش، تنها قسمتهای اهمیت چربیهای سرسخت را تصحیح میکند؛ بدین ترتیب راهی به جهت غلبه بر اضافهوزن یا چاقی نیست. ولی لیپوماتیک هیچگونه اثری بر بافت های کناری نمی گذارد. ابدومینوپلاستی مانندهر فعالیت جراحی دیگر هم می تواند خطراتی را در پی داشته باشد، البته کلیدی رعایت نکته ها ذکر شده می توان از پیدایش آن ها پرهیز کرد. هر چند مزایای لیپوماتیک نسبت به لیپوساکشن عمده میباشد البته می بایست تیتر کرد که لیپوساکشن برای اندام های ریز نظیر غبغب، کناره سینه و …

ایندکسر