تنها مکانی که انتخابات سال 2020 به پایان نرسیده استاین یک گفته کلیشه ای سیاسی است که بگوییم سهم نمی تواند بیشتر باشد – اما ما به گرجستان نگاه می کنیم و سهم نمی تواند بیشتر باشد! جمهوری خواهان و دموکرات ها هنگامی که برای کسب اکثریت سنا می جنگند تحت فشار هستند ، که این امر پیامدهای عمده ای برای ریاست جمهوری جو بایدن دارد. جیمز آرکین گزارشگر سنا در مورد آخرین سفر خود به جورجیا با اسکات صحبت می کند.

Nerdcast را در پادکست های اپل مشترک و امتیاز دهید.


منبع: https://outsidenews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>