غالبا در ساختار شیر فشار شکن از یک دیسک و یک فنر استعمال می شود و تا زمانی سیستم تحت فشار مجاز عمل می کند ,فشار فنر به امداد دیسک مسیر جریان را بسته و مانع خروج جریان می شود و زمانی که فشار سیستم به مقدار غیرمجاز رسد مسیر جریان گشوده شده و تا رسیدن فشار به میزان مجاز مسیر خروجی جریان باز می ماند. شیر فشار شکن در یک فشار مشخصی باز می شود و دارای کاهش سیستم به یک فشار قابل اطمینان مجدد بسته می شود. همین ویژگی سبب می شود که افت فشار غیر قابل انتظاری در فشار بخار شود. بخار سیال متراکمی می باشد و حجم آن در واحد وزن هر قدر که فشارش کمتر یابد، افزایش می یابد. براین اساس به جهت عدم اتفاق مشکلات غیر قابل انتظار در فشارهای کاهش که حجم افزایش می یابد، لطفا از لوله خروجی بزرگتری استفاده کنید. 4- شیر قطع و وصلی بالا دستی جریان را بسته و فشار خروجی مطلوب را حساس پیچاندن پیچ فنر بالایی شیر فشار شکن طبق رخ (ساعتگرد براي ارتقاء فشار خروجی و پاد ساعتگرد جهت کاهش فشار خروجی) تهیه کنید. همینطور فشار متغیر سیالات به فشار اثبات تبدیل می­شود. شیر اصلی در همین دسته به وسیله فشار پایلوت در دست گرفتن می شود، در جریان های بالا از شیر پایلوت دار به کار گیری می گردد. مراد از بیشتر فشار,فشاری اکثر از ماکزیمم فشار طراحی لوله و تجهیزات می باشد.عملکرد شیر فشارشکن بایستی معمولی باشد. این شیرآلات وظیفه دارند به فشار موجود در شبکه انتقال سیال را کنترل نمایند و به این ترتیب از افزایش بی خط مش فشار و بروز حادثه جلوگیری کنند. “کاربرد شیر فشار شکن به خواسته مراقبت از سیستم لوله کشی و بقیه تجهیزات در دوران اضافه فشار است. در مدار دستور این شیر,پایلوت منحصر به فرد فشارشکن وجود داراست که حساس توجه به تهیه و تنظیم نخستین و اهمیت تاثیر گرفتن از فشار پاییندست,مقدار گشودگی شیر اهمیت را تغییر تحول داده و باعث ثابت ماندن فشار در پاییندست میشود. در همین میان شیر فشار شکن همواره باید قابلیت و امکان در اختیار گرفتن فشار سیستم را داشته باشد و بنابراین صرفا منشا عملگر آن,جریان سیال می باشد. شیر انقطاع و وصلی دستی جریان در قسمت بالا را بسته و برای رسیدن به فشار مطلوب، فنر بالایی شیر فشار شکن را بپیچانید. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب سایت شیر فشار شکن فروش.

ایندکسر