پیستون ماشین قطعه استوانه شکلی هست که در داخل سیلندر حساس اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اهمیت موتور می باشد و دوران های موتور را به وجود می آورد. یکی از از این تجهیزات با خودرو ، پیستون خودرو هست که میتواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در غایت این حرکت، به چرخها و به صورت حرکت چرخشی منتقل میشود. بدیهی ست که در بلوک سیلندر یک خودرو ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده است براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو بخش اعظم شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن اتومبیل هم ارتقاء پیستون سرنگ پیدا می کند. شیوه دیگر در دست گرفتن انبساط پیستون تعبیه یک پشت بند فولادی یا این که پیستون اصلی تیغه نگهدارنده اینوار(INVAR) (شکل) در پیستون است.وقتی پیستون گرم می شود این تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند. هر یک از همین قسمتها ، برجستگی انگشتی پیستون نامیده میشود. اگر موتور را به هر دلیلی تعمیر کردید بی تردید پیچهای شاتون را بررسی کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون بایستی بده بستان شود. برای این کار، در آغاز بر روی پیستون، دارای به عبارتی شاتون در کنار نیز جمع شود. اکستروژن آلیاژهای آلومینیم یک عدد از روشهای تقریبا مناسب به جهت تولید گونه های پیچیده در ارتفاع بلند حساس تلرانس هندسی ظریف بهشمار میآید. رخنه افقی پیستون ها در ذیل رینگ ها می باشد و به تیتر سد حرارتی ، از سوق دهی گرمای نصیب حلقه ها به بدنه پیستون-که اهمیت دست‌کم بازی نسبت به سیلندر است-جلوگیری کند. مقاومت مورد نیاز میله اتصال به این معنی میباشد که از فولاد جعلی یا این که فولاد پودری ساخته شده است. از آنجایی که نصیب زیرین میله در شرایط ثابتی نیست، منجر می شود به جای حرکت خطی، یک حرکت دایره ای رخ داشته باشد. علامت F ،Front، پیکان و نظیر اینها همگی یک مضمون‌ دارا هستند و جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان میدهد. در یک زاویه قالب ثابت، ارتقا مقدار نرخ اکستروژن منجر به ارتقا مرحله تماس بین بیلت و دیواره قالب شده و در عاقبت فشار زیادی برای غلبه بر عمل دشواری ناشی از کرنش زیاد نیاز میباشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با پیستون چیست وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر