به یاد داشته باشید که چنانچه هیچ یک از اعضاء خانواده وضعیت راهبری را نپذیرد آن وقت سگ خودش را بر شما تحمیل میکند و در غایت حیاتی حیوان طغیان روبرو خواهید شد که تربیتش در صورتی که غیر ممکن نباشد زیاد نقص‌ خواهد بود. بیشترسگ ها زمانی که بخواهند صاحب خویش را ازخطری باخبر نمایند ویا این که شادی وخوشی خویش را ازبازی وجست وخیزی که داشته اند ابلاغ نمایند پارس می کنند. نجاست سگ به این معنی که این که که بدن سگ و تمامی اجزائش حتی اجزائی که در آنها بی روح مانند مو، پنجه، ناخن و کل رطوبتهای آن، نجس است. اما سید مرتضی از فقهای شیعه معتقد میباشد که موی سگ و خوک به جهت اینکه از اجزای بیروح هستند؛ نجس نیستند. نجاست سگ به نجس بودن سگ و همه اجزای آن اشاره دارد. به فتوای آیتالله مکارم شیرازی نگهداری و رشد سگهایی که بر آن ها فایدهای مترتب می باشد نظیر سگ نگهبان، سگ شکاری، سگ زندهیاب و سگ موادیاب انواع ندارد هرچند که نجس هستند. اما محافظت و رویش سگهای زینتی به جهت همزیستی و خرید سگ قدرجونی در اصفهان سرگرمی انواع دارد. اما این دلبستگی به تنهایی به جهت مراقبت نظم در باطن گروه به اندازه نیست. ترازو محوطه محدود شده باید متناسب با ترازو پاپی باشد البته نباید از ۳ در ۵ فوت بزرگتر باشد. آدم نباید انقدر سطحی نگر باشه که هر چیزی و هر حرفی رو تو فضای مجازی اعتقاد و باور کنه. تن سگ مملو از مو است هر یک سری که بخش اعظمی از نژادها کاهش به همین حالت هستند اما معمولا بخش اعظم نژادهای سگ در قسمتهای متعدد تن موی زیادی دارا هستند که میبایست به درستی تصحیح و شست و رفت شوند. در صورتی که از آخری باری که واکسن کزاز تزریق کردهاید، بخش اعظم از 5 سال میگذرد (اگر چنین است، ممکن است نیاز به تزریق واکسن تقویت کننده داشته باشید. اکثر خلق و خوی شناسان حیوانات خانگی توصیه می کنند که پاپیها را از مادر و سایر همزادان در سنین ۷ تا ۸ هفتگی قطع کرده و در خانهای کلیدی میزان مرغوب بودن یک خانواده دوست داشتنی بگذارند در این سن پاپی (توله) عمده شوق داراست که یکی از از اشخاص خانواده (گروه) شود. برای مثال سگ پارس می کند و صاحب و مالک در را برایش گشوده می کند. سگ ماده فورا توله متخلف را تنبیه می کند. سگی که وارد خانه جدیدی می‌گردد اعضاء خانواده را گزینه آزمایش قرار میدهد تا منزلت خود را پیدا نماید و درصورتیکه متوجه نباشید که اصلی او چطور اخلاق و رفتار کنید، حیوان مبتلا سوء خلق و خوی میشود و مشکلاتی که یک سگ بیانضباط پیدا کند به سادگی قابل اصلاح نمی باشد و هرچه سن او فراتر رود ناهنجاریهایش شدیدتر میشود.

ایندکسر